Algemene voorwaarden


Onderstaand treft u de algemene voorwaarden aan. U kunt deze ook downloaden en eventueel printen. Klik daarvoor met uw rechtermuisknop op "downloaden" en kies daarna "Koppeling opslaan als".

Inhoudsopgave

Inleiding

Artikel 1 | Definities

Artikel 2 | Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 3 | Prijzen en informatie

Artikel 4 | Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 5 | Registratie

Artikel 6 | Uitvoering Overeenkomst

Artikel 7 | Betaling

Artikel 8 | Klachtenprocedure

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

Artikel 10 | Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 | Persoonsgegevens

Artikel 12 | Slotbepalingen

Contactgegevens

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1 | Definities

1.1 Dayes: de (handelsnaam van de) onderneming gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 08042989 onder de naam Dayes B.V.

1.2 Website: de website van Dayes, te raadplegen via https://www.retailerportal.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Dayes en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Dayes en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.6 Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dayes zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dayes slechts bindend, indien en voor zover deze door Dayes uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 | Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Dayes afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kortingen zijn niet in de prijs doorberekend, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Indien er verpakkingskosten, verzendkosten en/of afleverkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dayes kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dayes afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

3.4 De afbeeldingen bij de producten op de Website zijn slechts ter illustratie en geven geen garanties over de maat of kleur van het betreffende product. Dayes kan daarnaast niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4 | Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Dayes en het voldoen aan de daarbij door Dayes gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dayes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Dayes het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Indien een aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft Dayes het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.5 Dayes kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dayes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.6 Dayes heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf te weigeren.

 

Artikel 5 | Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, dient Klant zich te registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Dayes is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Dayes daarvan in kennis te stellen, zodat Dayes gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6 | Uitvoering Overeenkomst

6.1 Alle aankopen zijn onherroepelijk. Er geldt geen recht van retour wanneer Klant na het sluiten van de overeenkomst toch wenst te annuleren.

6.2 Zodra de bestelling door Dayes is ontvangen, stuurt Dayes de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.3 Dayes is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.4 Doorgaans bedraagt de levertermijn 2 tot 5 werkdagen. De uiterlijke levertermijn bedraagt 30 dagen. Enige andere genoemde levertermijn kan niet worden aangemerkt als fatale termijn. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Dayes, tenzij anders afgesproken of vermeld.

6.5 De meegeleverde verpakking of inpakmaterialen maken integraal onderdeel uit van de geleverde producten. Eventuele hulpmiddelen bij verzending, zoals kisten, pallets, kratten en containers dienen direct bij levering aan Dayes te worden geretourneerd. Indien dit niet mogelijk is of niet wordt nagekomen, zullen de kosten van de hulpmiddelen in rekening worden gebracht aan Klant.

6.6 Indien Klant de producten wenst door te verkopen, dan dient het product in de originele verpakking zonder enige wijziging te worden aangeboden.

6.7 Indien Dayes de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Klant heeft nimmer recht op schadevergoeding in welke vorm ook die enig verband houdt met te late levering en/of het uitblijven van levering, danwel een daarmee verband houdende ontbinding, conform dit artikel.

6.8 Dayes is gerechtigd, indien het bestelde niet meer leverbaar is, een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product. Klant is na kennisneming hiervan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6.9 Indien er sprake is van ontbinding van de Overeenkomst conform dit artikel, zal Dayes eventuele vooruitbetaalde bedragen, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen terugbetalen.

6.10 Indien gekozen is voor afhalen van de bestelling in plaats van levering, dan dient Klant de bestelling binnen 30 dagen na bevestiging af te halen. Klant dient hiervoor een afspraak te maken. Indien Klant op de afgesproken datum en tijdstip de bestelling niet af komt halen, dan zal Klant vanaf de dag na die datum opslagkosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 7 | Betaling

7.1 Klant dient betalingen aan Dayes volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Dayes is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 10 dagen, ingaand op de dag na levering.

7.2 De mogelijkheid tot betaling na levering wordt geboden aan vaste Klanten, die drie maal een bestelling vooruit hebben betaald. Voor de mogelijkheid tot betaling na levering geldt een limiet van maximaal €1000 excl. btw. Het limiet wordt vastgesteld en bepaald door Dayes en mag door Dayes op elk moment worden gewijzigd.

7.3 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen gelegd krijgt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.4 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege in verzuim. Dayes heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en Dayes is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op Klant.

 

Artikel 8 | Klachtenprocedure

8.1 In afwijking van art. 7:17 BW wordt het bestelde geleverd zonder enige garantie op functioneren of specificaties.

8.2 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Dayes, dan kan hij bij Dayes telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

8.3 Dayes geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Dayes binnen 14 dagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van Klant te geven.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Dayes jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

9.2 Aansprakelijkheid van Dayes jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.3 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Dayes jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dayes.

9.4 De aansprakelijkheid van Dayes jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Dayes onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dayes ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dayes in staat is adequaat te reageren.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dayes meldt.

9.6 In geval van overmacht is Dayes niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in ieder geval verstaan: het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen ten gevolge van (gevaar voor) oorlog, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, werkstaking, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van primaire middelen zoals energie, water, internet en storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, of in het geval van problemen bij opslag en transport, buiten de schuld of de risicosfeer van Dayes ontstaan.

9.7 Voor zover Dayes ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk de verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of zal nakomen, is Dayes gerechtigd om het reeds nagekomen of na te komen gedeelte apart te factureren, voor zover dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt. Klant is gehouden deze factuur te voldoen. Indien Klant vooraf heeft betaald, is Dayes slechts gehouden het wegens overmacht niet nagekomen gedeelte te crediteren.

 

Artikel 10 | Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom op producten gaat pas over op Klant nadat volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag is verricht. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van elke andere (al dan niet samenhangende) vordering die Dayes op Klant heeft of door enige tekortkoming van Klant zal verkrijgen.

10.2 Het risico, waar het deze producten betreft, gaat over op de Klant zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd of bij afhalen, bij overdracht van de producten. Indien uitdrukkelijk afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

10.3 In geval van faillissement, voorlopige surseance van betaling, beslaglegging of ondercuratelestelling zijn de producten die nog niet in eigendom zijn overgedragen door Dayes direct opeisbaar.

10.4 Indien Klant niet of niet op tijd aan de verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voldoet, dan kan Dayes het geleverde als haar eigendom op eisen.

 

Artikel 11 | Persoonsgegevens

11.1 Dayes verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 12 | Slotbepalingen

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland.

12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op.

 

Dayes

Innovatie 1

6921 RN, Duiven

 

Telefoonnummer: 026-3194308

E-mailadres: sales@dayes.eu

KvK: 08042989

BTW: NL006876419B01